Sök:
Priser i: 
Köpevillkor – Privatkonsumenter
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Flirt Fashion. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Flirt Fashion lider ekonomisk skada, polisanmäls. Flirt Fashion friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Flirt Fashions sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning
Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs med kortbetalning via Internet. Vi använder DIBS (www.dibs.se), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Diners och American Express.
Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Leverans sker per post. Leverans av beställd tjänst enligt order. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Flirt Fashions köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Flirt Fashion antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Flirt Fashions egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Flirt Fashions ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Flirt Fashion bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Flirt Fashions reklamationsavdelning på telefon 08-326550, via e-post flirt@flirtfashion.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Flirt Fashion skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Flirt Fashion bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Flirt Fashion har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Flirt Fashion förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Flirt Fashion för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Flirt Fashion kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Flirt Fashion, debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Flirt Fashions kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Flirt Fashion skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till Posten 020-340 340 dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Flirt Fashions kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Flirt Fashion befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Flirt Fashion förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Flirt Fashion rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Flirt Fashion skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Flirt Fashion. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Flirt Fashion lider ekonomisk skada, polisanmäls. Flirt Fashion friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Flirt Fashions sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalsätt
Vi accepterar följande former av betalning:
- Konto/Kreditkort (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXRESS)

Vid betalning med kort utgår inga extra avgifter.

Orderinformation
Minimiorder: 99 SEK.
Frakt: från 49 SEK/order inom Sverige. Beroende på vikt
För order till övriga Norden/världen kommer fraktsats att beräknas per order. Flirt Fashion kommer att bekräfta order och återkomma till kund med leveransbesked av varor som finns i lager. Varor som inte finns i lager kommer inte kunna tillhandahållas till kund. Efter bekräftelse kommer betalning att tas via Kontokort eller Förskottsbetalning.

Reklamationsvillkor
Vid samtliga fall då en vara returneras till Flirt Fashion skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Flirt Fashion bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Flirt Fashion har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Flirt Fashion förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.